Sr. No. Name State
1 Dr. Badana Devabhushana Rao Andhra Pradesh
2 Dr. Manchikalapati Anitha Jyothi Andhra Pradesh
3 Dr. Biren Kumar Bharali Assam
4 Dr. Ajit Kumar Saxena Bihar
5 Dr. Pandurang Rajaram Naik Goa
6 Dr. Patel Bela Kalpesh Gujarat
7 Dr. Kiran Shaheen Himachal Pradesh
8 Dr. Nancy Burat Jammu and Kashmir
9 Dr. Suchin Sudhakaran Karnataka
10 Dr. Shivcharan hurmade Madhya Pradesh
11 Dr. Prof Rajesh Janardhan Satghar Maharashtra
12 Dr. Tony Trabert C. Marak Meghalaya
13 Dr. Vincent Nianglang Meghalaya
14 Dr. Danishka Pfhithu Sk Nagaland
15 Dr. Neha Tewari New Delhi
16 Dr. Manas Ranjan Pati Pondicherry
17 Dr. Tanuja Sakharam Patil Rajasthan
18 Dr. Yathi Raju CH. Telangana
19 Dr. Rama Raghavan Uttar Pradesh
20 Dr. Alok Tiwari Uttar Pradesh
21 Dr. Riya Sajnani Uttar Pradesh
22 Dr. Goutam Banarjee West Bengal
23 Dr. Nityananda Pradhan West Bengal
24 Dr. Yashwant Sakharam Patil Rajasthan
Scroll to Top